I. Postanowienia ogólne

1.  Wydarzenie I Kongres Mężczyzn, zwana w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Pałacu Krzysztofory, w Krakowie, Rynek Główny 35.

2.  Organizatorem Wydarzenia jest Michał Wasilewski Grupa I z siedzibą w Krakowie, ul. Gramatyka 6, NIP: 6772243645, REGON: 122756611 zwany dalej Organizatorem, działający w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Mężczyzn i Chłopców z siedzibą w Straszynie, ul. Daglezjowa 11, NIP: 6040238863, REGON: 525122047, KRS: 0001031802 zwanego dalej Stowarzyszeniem.

II. Zasady uczestnictwa

1.  Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej https://kongres-mezczyzn.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).

2.  W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: https://kongres-mezczyzn.konfeo.com/.

3.  Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4.  Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:

·   udział w Wydarzeniu,

·   lunch i przerwę kawową, 

5.  Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

6.  Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
https://kongres-mezczyzn.konfeo.com/.

7.  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 57 1140 2004 0000 3702 7949 2272, mBank SA, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.  Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

9.  Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://kongres-mezczyzn.konfeo.com/ przyjmowane są do 17 kwietnia 2024. Koszt uczestnictwa to 199 zł. 

10. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 17 kwietnia 2024.

11. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają przeprowadzenie Wydarzenia, Organizator zwróci cenę uczestnictwa potrąconą o koszty zapadłe związane z organizacją Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

13. Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin liczy się od daty rejestracji uczestnika na Wydarzenie.

III. Bezpieczeństwo

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

2.  Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1.  Zamawiający może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Organizatora w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres: kontakt@schm.org.pl lub w formie pisemnej na adres Stowarzyszenia: Daglezjowa 11, 83-010 Straszyn, Polska.

2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Zamawiającego lub Uczestnika, adres e-mail zgodne z przekazanymi w Zgłoszeniu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu niezbędnych informacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

V. Inne kwestie

1.  Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.

2.  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.

3.  Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Stowarzyszenie na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r.4.  W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.